มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU : หน้าหลัก
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)

เชื่อมต่อการเรียนรู้ “ทุกที่.. ทุกเวลา”

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น
มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

เรียนทางไกล (ออนไลน์) ที่ ม.เวสเทิร์น ดีอย่างไร

1. ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษา

2. มีการบรรยายทั้งหมด 15 ครั้งในระบบ

3. 12 หน่วยการเรียน และ มีสรุป 3 ครั้ง

3.1. มีตารางเรียนสดให้เน้นเรียนช่วงเย็นในวันธรรมดา จะเริ่มเรียนเวลา 17:10 - 19:40 น. เรียน 3-4 วัน/สัปดาห์

3.2. หากไม่สะดวกเรียนสด สามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดทั้งเทอม

4. เรียนออนไลน์ผ่านระบบ E-leaning เข้าเรียนได้ทุกวัน เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.1. ตลอดเทอม ไม่จำกัดเวลาเข้าเรียน

4.2. ผู้เรียนจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง

5. การเรียนแบบ Block Course เรียน 2 เดือน จัดสอบ 1 ครั้ง

5.1. ตามศูนย์สอบใกล้บ้าน

6. ทางมหาวิทยาลัยจะจัดแผนการเรียนลงทะเบียนรายวิชาให้ผู้เรียน ตลอดจนจบหลักสูตร

7. สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นรายเดือน หรือ จะเลือกจ่าย

7.1. ยอดขั้นต่ำ 1,300 บาท/เดือนก็ได้

8. มีทุนการศึกษา ทั้งภาครัฐ และ เอกชนให้บริการ

8.1. เพียงมีรหัสกู้ผ่าน 100%

9. มีแผนการเรียนและกำหนดการที่ชัดเจน

10. มีเจ้าหน้าที่ Call Center คอยดูแลตลอดหลักสูตร

11. กว่า 95% ของนิสิตที่จบการศึกษา ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Doctor giving a senior woman a vaccination. Virus protection. COVID-2019.

ปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Business meeting. Busy people work in office, top view on wooden table with mobile phones, laptop, tablet and documents papers with diagram, corporate background
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณณฑิต

Woman using online banking when checking her brokerage account on tablet compter

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต

Young speaker in formalwear standing by tribune and talking in microphone while answering questions of audience
ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Law, lawyer attorney and justice concept, Consultation between a male lawyer and client, giving advice and prosecutions about the regarding real estate, report of the important case in the workplace.
ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Financial businesswomen analyze the graph of the company's performance to create profits and growth, Market research reports and income statistics, Financial and Accounting concept.

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Digital composite of Books and graduation hat in education library
ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Serious intercultural students reading notes or documents at conference before making speech

ปริญญโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

outdoor-health-worker-collecting-sputum-and-saliva-2021-09-04-17-24-18-utc
ปริญญาโท

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books. 3d illustration
ปริญญาโท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก
ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการภาครัฐ และ เอกชน,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตร และ การสอน

Judge gavel, scales of justice and law books in court

ปริญญาเอก

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

businessman-working-2021-08-30-08-39-26-utc

ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Businessman, administrator, financial audit and secretary making reports, calculating balance. Income audit service within audit concept.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน

Cropped image of business people writing uring meeting in office, copy space

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Business executive signing a contract with ink pen with bright sunlight in background.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Doctor filling syringe with medication, closeup. Vaccination and immunization. Selective focus. Vaccine.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Teacher With Group Of Mature Adult Students In Class Sit Around Table And Work In College Library

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน

จบได้ภายใน 1 ปี

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนผ่านระบบ
E -learning

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอม
เป็นรายเดือน

ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผล เสาร์อาทิตย์

f logo RGB Hex Blue 512 1

อัปเดตจาก Facebook

ศูนย์รับสมัคร วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  • บทความใหม่ ดูทั้งหมด
  • บทความน่าสนใจ ดูทั้งหมด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก