มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ปริญญาโท)

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

“WTU สรร สร้าง ผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล”

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration (E-Learning Base Distance Education)

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Administration)

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

สาขา บริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration (E-Learning Base Distance Education)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

การรับรองหลักสูตร

สาขา หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

     ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร และ การสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

Course Work 1 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยและกระทรวง อุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/ รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

4,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา

230,000

บาท

รวมทั้งหมด

234,000

บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา

140,000

บาท

รวมทั้งหมด

144,000

บาท

รายละเอียด กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้เงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และ ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่าง ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (350,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ ที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

(1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และ ทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ จัดทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ มี การเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

N/C

หมวดวิชาพื้นฐาน

3

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

21

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

หน่วยกิต

(2) แผน ข ศึกษารายวิชา และ ทําสารนิพนธ์ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

N/C

หมวดวิชาพื้นฐาน

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

21

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

3

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน Non credit

สําหรับผู้เรียนไม่สําเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง ให้ เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการบริหาร คณะวิชา

EDA5001 พื้นฐานการศึกษา
Non credit

ศึกษาความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบต่างๆ พื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้ สอดคล้องกับหลักสูตร การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร รวมถึงแนวคิดด้านปรัชญา สังคม วิทยาและจิตวิทยา ต้องการศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทางการศึกษา ศึกษาปรัชญา สังคม วิทยาและจิตวิทยาที่มีอิทธิผลต่อการจัดการศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาไทย บริบทและ แนวโน้มการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

EDA5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
Non credit

ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ สํานวนภาษาอังกฤษ ความไพเราะทางภาษา ศึกษาและ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ อ่าน ฟัง พูด ได้อย่างมั่นใจ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม เป็นต้น ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้น สูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความ เพื่อรายงานข้อความที่อ่านและให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับสาขาการบริหารการศึกษา จาก แหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและการสืบค้น

EDA5003 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Non credit

ศึกษาความสําคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เพื่อ แสวงหาความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุค ตัวเลข (digital society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual society) เรียนรู้ สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูล สารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการ จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารสารข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้และตอบสนองความต้องการที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ของมนุษย์ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งาน ฐานข้อมูลสนเทศ (database management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer and networking) การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบ Video On Demand ระบบ Virtual Reality เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง คล่องแคล่ว

หมวดวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต

EDA6001 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาความสําคัญของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการ วิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝึกปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ วิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเน้นสภาพปัญหา กรอบแนวความคิด สมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารงานของรัฐและการจัดการของเอกชนและศึกษาวิเคราะห์ผลวิจัยที่มีอยู่แล้ว ศึกษาแนวคิดกระบวนการวิจัยแนวประจักษ์ โดยครอบคลุมปรัชญาพื้นฐาน เป้าหมายของการวิจัย การสร้างทฤษฎี การกําหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูลการสุ่มตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ตรรกะและเชิงสถิติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย โดยเน้นวิธีการดําเนินการทางสถิติในการประมวลผลและการ วิเคราะห์แปรผลการวิจัย ศึกษากระบวนการวัดและประเมินผล เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางด้านการศึกษา และการบริหาร

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

EDA6101 ภาวะผู้นําและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหารการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ประเภทของผู้นํา คุณลักษณะที่ดีของผู้นํา การ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสาร และการพัฒนาภาวะผู้นําในการบริหารการศึกษา โดย สร้างเสริมผู้เรียนให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้บริหารด้วยอุดมการณ์ที่ถูกต้อง และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา การบริหารความเสี่ยงและความ ขัดแย้ง การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การบริหารงานแบบระบบเครือข่าย ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแลวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักจริยธรรม คุณธรรมมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาการศึกษาตามประกาศของ คุรุสภา ศึกษาเปรียบเทียบหลักจริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด ศึกษาสภาพแวดล้อมทาง สังคมที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา การป้องกันแก้ไข การ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการบริหารจัดการที่ดี การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาและการ บริหารการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

EDA6102 ทฤษฎีและการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการการบริหารสถานศึกษาและบริหาร การศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่ การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ศึกษาการจัดการความรู้เกี่ยวกับการ บริหารสถานศึกษาและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา สามารถเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทระดับมหภาคและภูมิสังคม ศึกษาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

EDA6103 หลักการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน กระบวนการ จัดการเรียนและการสอนเสริม ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น เรียนรู้การบริหารจัดการที่ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารจัดการในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวางแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน หลักการและเทคนิคการวัดและ ประเมินผลการศึกษา การสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การ ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม การประเมินผล หลักสูตร การนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร สถานศึกษา การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

EDA6104 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานขององค์การ ประเภทขององค์การ การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีขององค์การ ทางการศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆ โครงสร้างรูปแบบ และการจัดหน่วยงานทางการศึกษา ความเชื่อมโยงของ หน่วยงานกับระบบอื่นๆ ของสังคมค่านิยมและวัฒนธรรม และพฤติกรรมองค์การทางการศึกษา การจัดองค์การ ศึกษาในยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีหลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการ บริหารองค์การ สํานักงานและองค์คณะบุคคล การบริหารบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงินงบประมาณ การ พัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษและอาคารสถานที่ รวมทั้งบริหารแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น

EDA6105 การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาการจัดระบบงานและการบริหารงานวิชาการกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การ พัฒนาหลักสูตรและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นสําคัญและการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารจากการทํางานวิจัย การศึกษาหลักการและความสําคัญของ การประกันคุณภาพการศึกษาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปัญหา เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับต่างๆ วิเคราะห์หลักการทฤษฎีและกระบวนการ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ การศึกษาองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ การศึกษา ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน ศึกษา การประเมินมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัดการประเมิน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การประเมินผล การกํากับและติดตามการประกัน คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกัน คุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

EDA6106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อจัดการเรียนรู้โดย อาศัยหลักการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล ทั้งด้วยเครื่องหรือด้วยมือ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและการพัฒนา ระบบข้อมูลที่มีให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางเทคนิคและการ ควบคุมจัดการรวมถึงการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มคุณภาพทาง การศึกษาทั้งในรูปของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําความรู้ด้านระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในแนวทางใหม่ๆ รวมถึงนําไปใช้ในการพัฒนาครูในการนําไปใช้เป็นสื่อการสอน

EDA6107 นโยบายและแผนการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา การ วิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนการปฏิบัติ องค์ประกอบเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ การเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการกระบวนการและเทคนิควิธีต่าง ๆในการวางแผนรวมถึงการ ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อการศึกษา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ศึกษาการวางแผน พัฒนาการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล ศึกษาการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการ บริหารงานระบบเครือข่าย ศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา โครงการ และการนําสู่การปฏิบัติการ นิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตได้ตามศักยภาพ

สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

สําหรับแผน ข ไม่ทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

EDA6201 การพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)

พัฒนาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ด้านการจัดการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นํา ทางการบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงิน งานกิจการเรียน งานบุคลากร และงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การระดมทรัพยากร และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาแนวคิดการบริหารงานบุคคล พัฒนาสภาพการวิเคราะห์องค์การ และการทําแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและวัฒนธรรมคุณภาพภายใน องค์การหรือสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นํา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมประชุมสัมมนาและนิเทศการศึกษา สร้างเสริมจิตวิญญาณ และ อุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

EDA6202 กิจการและกิจกรรมนักเรียน
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักการ นโยบายการวางแผนและการจัดระบบการบริหารกิจการนักเรียน การส่งเสริมและ เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นํา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี การปลูกฝังความรู้และ ความคิดที่ดีงาม การจัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การจัดองค์การนักเรียน เช่น ชมรมต่างๆ เพื่อ พัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้และความเจริญงอกงามของนักเรียนในด้าน ทักษะ ความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพสูงสุด การเรียนรู้ด้านการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ การเรียนรู้การดูแลผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น

EDA6203 การนิเทศศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ยุทธศาสตร์ในการ นิเทศการศึกษา การนิเทศด้านการบริหารการเรียนการสอน กระบวนการปฏิบัติงานและการประเมินผลโครงการ ศึกษาบทบาท หน้าที่ ทักษะและพฤติกรรมของผู้ทําหน้าที่นิเทศการศึกษา ตลอดจนศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของเทคนิค วิธีการนิเทศการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ ให้ จัดการเรียนรู้ของศึกษาสภาพงาน คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ทักษะการแสวงหาความรู้ใน บริบทของการเปลี่ยนแปลงการทําแผนโครงการ และการประเมินโครงการนิเทศการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ผลการวิจัย มาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อการนิเทศการศึกษา

EDA6204 ทฤษฎีและหลักการความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี กระบวนการ และทักษะสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันการศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ โดยการให้บริการทางการศึกษาและการอาชีพ การร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาการสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน มีการพัฒนาชุมชนตาม ศักยภาพ โดยเฉพาะการนําศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักการประชาสัมพันธ์และนํามาใช้พัฒนาองค์การและชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา

EDA6205 การสัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์หลักการและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา เลือกหัวข้อ หรือปัญหาด้านภาวะผู้นําและการบริหารการศึกษา ในการสัมมนาและอภิปรายประเด็นปัญหาที่สําคัญและ น่าสนใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติในการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการทํางาน เป็นกลุ่มในการ เรียนรู้และการแก้ปัญหาการเรียนรู้การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่ประเด็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

EDA6206 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและ กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรการบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การศึกษาและการสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อนําแนวคิดไป ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทย

EDA6207 จิตวิทยาการบริหาร
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสําหรับผู้บริหาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประสานงานและการเสริมสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้น สภาวะทางจิตวิทยาและทางสังคม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้กรณีศึกษาและการใช้กระบวนการ กลุ่มเทคนิคและยุทธศาสตร์ในการลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหา

EDA6208 การจัดการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การคิดอย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นําทางการศึกษา การทํางาน เป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในโรงเรียน การเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนา นักเรียนและสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาชุมชน วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวนโยบายและจุดมุ่งหมาย ในการจัดการศึกษานอกระบบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การศึกษาทุกระดับ เน้นหลักการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศงานในการจัดการศึกษานอกระบบ สนับสนุนการบริหารและจัด การศึกษานอกระบบของท้องถิ่นปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษานอกระบบ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา นอกระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

EDA6209 กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-6)

ศึกษา วิเคราะห์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วย กฎระเบียบข้อบังคับและคําสั่งต่างๆ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงาน การศึกษาอื่นๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย ทางการศึกษา

EDA6210 การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรในการจัดการศึกษา องค์กรปกครอง ภาครัฐและเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคคล เทคนิควิธีในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน กระบวนการในการจัดการศึกษา การกําหนดยุทธศาสตร์ การประสานงาน การ ประเมินผล

EDA6211 การศึกษาเปรียบเทียบในประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ บริบทด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาและ การบริหารการศึกษาประเทศต่างๆ โดยมุ่งเน้นการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ มีการเปรียบเทียบระบบ การบริหารจัดการการศึกษาในประเทศต่างๆ ในประเทศ Asean จากการศึกษาดูงาน

EDA6212 การบริหารการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน การกําเนิดอาเซียน จุดประสงค์ค่าของการรวมตัวเป็น ประเทศอาเซียน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกฎกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านต่างๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมและอบรมบุคลากรของสถานศึกษาโครงการต่างๆ ของ สถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(5.1) สําหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์

EDA7501 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

วิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารศึกษา โดยให้เสนอวิทยานิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้การ ควบคุมดูแล แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

(5.2) สําหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทําวิทยานิพนธ์

EDA7502 การศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์
6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ การบริหารการศึกษา โดยมีรูปแบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและภายใต้การกํากับดูแล และแนะนําอย่างใกล้ชิด จากอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอรายงานตามขั้นตอนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก