LANGUAGE

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ปริญญาโท)

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

“WTU สรร สร้าง ผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล”

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration (E-Learning Base Distance Education)

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Administration)

การรับรองหลักสูตร

สาขา บริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration (E-Learning Base Distance Education)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

การรับรองหลักสูตร

สาขา หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

     ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ เป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตร และ การสอน เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และ มีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และ เอกชนในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตร และ การสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร และ การสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

Course Work 1 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยและกระทรวง อุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/ รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

4,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา

230,000

บาท

รวมทั้งหมด

234,000

บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา

140,000

บาท

รวมทั้งหมด

144,000

บาท

รายละเอียด กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้เงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และ ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่าง ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (350,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ ที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

(1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และ ทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ จัดทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ มี การเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

N/C

หมวดวิชาพื้นฐาน

3

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

21

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

หน่วยกิต

(2) แผน ข ศึกษารายวิชา และ ทําสารนิพนธ์ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

N/C

หมวดวิชาพื้นฐาน

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

21

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

3

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

หน่วยกิต

CHANGE LANGUAGE