มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

“BBA, Western U.
มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (General Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (General Management)

สาขา การจัดการทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (General Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (General Management)

สาขา การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (Marketing)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (Business Computer)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

สาขา อุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (Service Industry)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Service Industry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Service Industry)

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

3,500

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

144,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

96,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

147,500

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

99,500

บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี (USD 1000 ต่อภาคการศึกษา)

รายละเอียด บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ ที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร

1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

6

หน่วยกิต

2.

หมวดวิชาเฉพาะ

84

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกน

39

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอก

30

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

120

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณบดี

S01001 พลังอํานาจแห่งชาติ
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสร้างพลังอํานาจในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและ สังคมไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้น การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความ สัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง ศาสนา ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง พลังอํานาจแห่งชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของสังคม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วน ร่วมทางการเมือง

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)

ศึกษาด้านจิตวิทยาประยุกต์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต การปรับตัว การทํางาน ร่วมกับผู้อื่น มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการทํางาน การคิดและการใช้เหตุผล จิตบริการ ศักยภาพในการทํางาน ภาวะ ผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพ การตัดสินใจ

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
3(3-0-6)

ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ในชีวิต บทบาทหน้าที่ในสังคม การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถที่จะปฏิบัติ ตนได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมในบทบาทที่ตนดํารงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและส่งเสริมการพัฒนาให้ดําเนิน ควบคู่ไปกับจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมจิตสํานึกแห่ง ความรับผิดชอบต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ที่สําคัญ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดําเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจริยธรรมที่พบในสังคมปัจจุบัน

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา มนุษย์กับการแสวงหาความจริงของชีวิต ปรัชญาชีวิต วิเคราะห์หา เหตุผลในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาแนวคิดของหลักศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างผาสุกและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งศึกษา การก่อเกิดวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันเป็น เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

………………………………..

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงความลึกในเชิงความรู้ ความ สมเหตุสมผล ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มี ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเน้นทักษะการ เขียนที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาใน ระดับสูงต่อไป

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)

ศึกษาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยจะเน้นในด้านโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ง่ายๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ประโยคในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นรูปควบคู่ไปกับหลักการอ่านและรูปแบบการอ่านแบบต่างๆ เช่น ข่าว เรื่องสั้น เรื่องยาวและการจับ ใจความ นิสิตจะได้รับการฝึกฝนจนสามารถฟังคําศัพท์และรูปประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ในระดับพื้นฐาน

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 วิชาบังคับก่อน : EN1001
3(3-0-6)

ศึกษาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยจะเน้นศึกษาโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ที่ลึกซึ้ง เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ประโยคและศัพท์ขั้นสูง พร้อมทั้งเน้นฝึกทักษะในการเขียนประโยคสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ที่ได้ศึกษามา พร้อมทั้งเริ่มฝึกทักษะ ทางด้านการฟังและการพูดประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จากสิ่งที่ได้เรียนมา

EN1002 ภาษาอังกฤษ 3 วิชาบังคับก่อน : EN1002
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้นิสิตสามารถอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษในเชิง วิชาการและการสื่อสารแบบต่างๆ ของวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหนังสือหรือข้อความทางธุรกิจที่เกี่ยวกับข่าว คราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปประโยคที่ สลับซับซ้อนขึ้นและคําศัพท์ทางวิชาการและวงการธุรกิจในด้านการเขียน ซึ่งนิสิตจะได้รับการฝึกให้เขียนข้อความสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักที่ใช้เพื่อให้การใช้นั้นถูกต้องในสถานการณ์ที่ ต่างกัน นอกจากนี้ยังศึกษาทักษะด้านการฟังและการพูดเพื่อให้มีความสามารถในการสนทนาในหัวข้อและเนื้อหาที่ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใช้ได้ในวงการธุรกิจในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึง การเรียนรู้สํานวนที่ถูกต้องในการสนทนาในโอกาสต่างๆ เช่น การทักทาย การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เพื่อ เข้าทํางาน การเล่าเรื่องสั้นๆ

EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 วิชาบังคับก่อน : EN2003
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนและปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษของคนไทย ตลอดจนแนวทางแก้ไขการ เขียน และการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาทั้งในด้านตรรกวิทยา ความเชื่อถือได้อย่างมี หลักเกณฑ์ โดยเน้นทางด้านธุรกิจและชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกทั้งยังศึกษาความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถ ติดต่องานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝึกฝนทักษะในการเขียนข้อมูลส่วนตัว การ เขียนใบสมัครเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิค การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายติดต่อ ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาหลักการจดข้อความและฝึกการเขียนบันทึกข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไปและคํา บรรยายทั้งจากการฟัง การพูด และการอ่าน พร้อมทั้งฝึกเขียนย่อความ รวมทั้งเน้นฝึกฝนทักษะในการอ่านสิ่งตีพิมพ์ ต่างๆ การเขียนจดหมายสั่งซื้อ รวมถึงการเขียนสรุป การสัมภาษณ์ การรายงานปากเปล่าจากรายงานที่สรุปจาก สิ่งพิมพ์ต่างๆ และการสนทนาทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ

………………………………..

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณบดี

MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการ ความคิดทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน การคํานวณ พื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การนําวิธีพื้นฐานมาใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยนําหลักการทางคณิตศาสตร์มา ประยุกต์ ได้แก่ เซต สมการ สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐานและความมีนัยสําคัญ การถดถอย สหสัมพันธ์ คณิตศาสตร์การเงิน และการคํานวณภาษีเงินได้

SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)

ศึกษาหลักการและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึง ปัจจุบัน บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ สสาร ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ เทคโนโลยีพลังงาน การสื่อสาร และ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม มนุษย์และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้ ขั้นตอนการค้นคว้า การนําเสนอสารสนเทศ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การจัดหมู่หนังสือ บัตรรายการ หนังสืออ้างอิง ดรรชนี หลักเกณฑ์และวิธีการสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและการจดบันทึก ข้อความเพื่อนํามาเรียบเรียงรายงานวิชาการ รูปแบบของรายงาน และการเขียนรายงานอ้างอิงรวมถึงจริยธรรมของ ผู้ใช้สารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป บังคับเรียน 39 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบขอ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรหรือคณบดี

AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-6)

ศึกษากรอบแนวความคิด มาตรฐานรายงานทางการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของ การบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชีวงจรบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงินของกิจการบริการ ขายสินค้าและผลิต สินค้า การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ระบบเงินสดย่อย งบต้นทุนการผลิต ระบบใบสําคัญ ศึกษา บทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อบังคับทางบัญชี และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น (Principles of Accounting) ศึกษาถึงบทบาทและความเข้าใจระบบบัญชีต้นทุนฟื้นฐาน การรวบรวมข้อมูลและการนําข้อมูลทางการ บัญชีไม่ใช้ประโยชน์ด้านการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเข้าใจด้านเทคนิค และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารและข้อจํากัดของการใช้ ข้อมูลจากทางการบัญชี เพื่อการบริหาร

BU2101 การภาษีอากร
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน วิธีการ ประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี รวมถึงศึกษาผลกระทบทางภาษีที่มีต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงาน

Co1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ หลักการทํางานพื้นฐาน การจัดการความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ ที่มีต่อองค์กรและธุรกิจของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบข่าวสารข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม ผู้ผลิต และพฤติกรรมของรัฐในโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดต่อกิจกรรมทางธุรกิจ การ ออม การลงทุน การจ้างงาน ระดับราคา การเงิน และการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ เงินฝืด ดุลการค้า ดุลการเงิน และบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่กระจาย ผู้ผลิตและผู้บริโภค และศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

FI2101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาขอบเขต บทบาท และหน้าที่ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงิน ของผู้บริหาร ฝ่ายการเงิน รวมถึงเป้าหมาย และความสําคัญของการจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินขั้นพื้นฐาน จากงบการเงิน การจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดหาแหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของธุรกิจ

LA2101 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนินการและการเลิกกิจการสําหรับห้าง หุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงกฎหมาย เอกเทศสัญญาที่สําคัญบางเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีองค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของการจัดองค์การ หน้าที่ของการบริหารทรัพยากร มนุษย์และการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การจูงใจ การ สื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานในองค์การ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ของการจัดการทรัพยากร มนุษย์โดยครอบคลุมกระบวนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การธํารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติงาน มาตรฐานระดับสูงอย่างมืออาชีพ และศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

MG4102 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การจัดองค์การเพื่อการผลิต หน้าที่ของงานด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานการวางผังโรงงานการออกแบบงานการวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการวางแผนการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

ศึกษาถึงการนําเอาความรู้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการกําหนดนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการดําเนิน ธุรกิจ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งต้องคํานึงถึงการเงิน การตลาด การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี กําหนดกลยุทธ์ ดําเนินกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของธุรกิจที่เป็นอยู่ และ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระหว่างประเทศ

MK2101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ สิ่งแวดล้อม แรงจูงใจ พฤติกรรมของ ผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด การตลาดบริการ ศิลปะการขาย การตลาด ดิจิทัล การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดอุตสาหกรรม การตลาดภายในประเทศ ต่างประเทศ และจริยธรรมทางการตลาด

ST3101 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ โดยศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประเมินค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความ แปรปรวน ฟังก์ชั่น ความชันของส่วนโค้ง สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น สัมพันธ์กับการดําเนินธุรกิจ การนําสถิติและ

……………………………….

(2) กลุ่มวิชาเอก

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป บังคับเรียน 30 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้เพียงกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณบดี

MG2204 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ เทคนิคต่างๆ ที่จะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจในองค์การการศึกษาจะครอบคลุมบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อพฤติกรรม บุคคลในองค์การ กระบวนการพฤติกรรมบุคคลและระหว่างบุคคล กลไกและพฤติกรรมของกลุ่ม กระบวนการของ องค์การที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผู้นํา อิทธิพลของผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การ ตลอดจนปัจจัยทางด้านพฤติกรรมอื่นๆ

MG3205 การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
3 (3-0-6)

ศึกษาการกําหนดนโยบายกําลังคน กระบวนการและเทคนิควิธีในการวางแผนกําลังคนที่เหมาะสม การ สรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการคัดเลือกสมรรถนะที่สําคัญ เขียนแผนกําลังคน การสรรหา และการคัดเลือกสมัยใหม่ตามกระบวนการ รวมทั้งกรณีศึกษา

MG3206 การจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการการจัดการค่าตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม โดยกําหนดค่าจ้างอย่างเป็นระบบเริ่ม ตั้งแต่วิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน การสํารวจค่าจ้างเงินเดือน วิเคราะห์ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ทฤษฎีค่าจ้าง ประโยชน์และการบริการรวมทั้งค่าตอบแทนแบบจูงใจ คํานวณ ค่าตอบแทนใหม่ โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบ แทนกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทน และการรับรองสภาพ ของค่าจ้างตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดการสวัสดิการสุขภาพ

MG3207 การออกแบบองค์การสมัยใหม่
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการออกแบบองค์การสมัยใหม่ เพื่อให้องค์การมีความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม โดยศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ ระดับองค์การ รวมถึงองค์การภาคการผลิตสินค้ารวมถึงองค์การภาคบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง องค์การสมัยใหม่ การเก็บรวมปริมาณงาน การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน การจําแนกตําแหน่งงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างตําแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การ และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งแต่ละตําแหน่งได้

MG3208 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์เพื่อหาความ จําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

MG3209 ทฤษฎีองค์การและการจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-6)

ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีองค์การและการบริหารตั้งแต่สมัยเดิมจนถึงสมัยปัจจุบัน เพื่อนํามา เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง องค์การและการบริหารที่เหมาะสมตามสถานการณ์รวมทั้งแนวคิด การพัฒนาองค์การซึ่งสามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ในองค์การรวมทั้ง ผลกระทบของโครงสร้างองค์การแบบต่างๆ ที่มีผลต่อผลิตภาพขององค์การ และประเภทและรูปแบบ องค์ความรู้ของ นวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมการแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรมการ สร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การนํานวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ การประเมินความสําเร็จ ของนวัตกรรม

MG4210 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ ระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ และข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาและข้อควรคํานึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ ประเมิน รวมทั้งการนําข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากการประเมินการผลปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารการปฏิบัติงานและ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

MG4211 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักและเทคนิคการจัดทําโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทํา โครงการ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการเขียนโครงการ การวางแผนและการควบคุมโครงการ เขียน โครงการตามกระบวนการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลโครงการ และเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ รับทราบ

MG4212 การจัดการสํานักงานยุคใหม่
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวความคิด ปรัชญา และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสํานักงานยุคใหม่ ปรับปรุงระบบ สํานักงานสมัยใหม่ บทบาทหน้าที่งานสํานักงานยุคใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน กระบวนการบริหารการจัดการ สํานักงานยุคใหม่ การจัดตั้งสํานักงาน สายการดําเนินงานการบริหารงานเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารและ เครื่องใช้สํานักงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานเอกสาร การจัดสํานักงานจําลอง ฝึกปฏิบัติงาน สํานักงานยุคใหม่เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

MG4213 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-6)

ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา การจัดการร่วมสมัย ทั้งกระบวนการนับตั้งแต่การกําหนด วัตถุประสงค์ การวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การบริหารค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเทคนิคในการบริหารกระบวนการดังกล่าวในเชิงปฏิบัติ และนําเทคโนโลยีสมัยการ จัดการใหม่มาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการ และทําให้สามารถ ะสงค์ขององค์การโดยส่วนรวม

……………………………….

(3) กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจํานวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหรือนิสิตเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรหรือคณบดี

BU4320 สหกิจศึกษา 6
Cooperative Education
(0-36-18)

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาของนิสิต โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชากับการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานเป็นเวลา 500 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ และ จะต้องได้รับรองจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหรือคณบดีคณะฯ

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก