LANGUAGE

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(ปริญญาเอก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

      กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชน ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

“DBA, Western U. มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักการ และ เหตุผล

    กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชน ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program
  •  

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ด.
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Business Administration
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.B.A.
  •  

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

8,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 55,000 x 9 งวด)

495,000

บาท

3.

ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้และดุษฎีนิพนธ์

60,000

บาท

รวมทั้งหมด

550,000

บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติระดับปริญญาเอก (USD 2000 ต่อภาคการศึกษา)

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย

การศึกษาในแผนนี้นิสิตต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ ไปกับการสัมมนาทางวิชาการภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดย

แบบ 1.1

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

48

หน่วยกิต

แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

72

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

72

หน่วยกิต

(2) แผน 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิจัย

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย

แบบ 2.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

36

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

51

หน่วยกิต

แบบ 2.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

75

หน่วยกิต

CHANGE LANGUAGE