มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(ปริญญาเอก)

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการผู้เชี่ยววชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ในการวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

“นิติศาสตร์มุ่งมั่น สรรค์สร้างความยุติธรรม เลิศล้ำความดีเป็นศรีเวสเทิร์น”

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักการ และ เหตุผล

ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการผู้เชี่ยววชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ในการวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws Program

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.ด. 
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Laws
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.D. 

การรับรองหลักสูตร

pf 13d8618f 54C86C489570436090AF01A5C1BE6D67

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

8,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 55,000 x 9 งวด)

495,000

บาท

3.

ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้และดุษฎีนิพนธ์

60,000

บาท

รวมทั้งหมด

550,000

บาท

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย

การศึกษาในแผนนี้นิสิตต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ ไปกับการสัมมนาทางวิชาการภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดย

แบบ 1.1

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

48

หน่วยกิต

แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

72

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

72

หน่วยกิต

(2) แผน 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิจัย

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย

แบบ 2.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

36

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

51

หน่วยกิต

แบบ 2.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

75

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C

ศึกษาความสําคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:/T) เพื่อแสวงหา ความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (digital Society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษา รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําหรับ การวิจัยได้

EN8002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
N/C

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการสื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมกับ สาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทักษะการสืบค้นองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางกฎหมาย การอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และสามารถ นําเสนอ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LA8003 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
N/C

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย บทบาทของกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาในสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้น การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง

LA8004 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
N/C

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งของต่างประเทศที่สําคัญ หรือซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักการและวิธีพิจารณาความ แพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง (ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลครอบครัวและเยาวชน) หลักการและวิธีพิจารณาโดย อนุญาโตตุลาการ วิเคราะห์กระบวนพิจารณาความคดีแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ

หมวดวิชาบังคับ

ให้นิสิตที่เลือกศึกษาแบบ 2.2 เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของกรรมการ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

LA6101 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครอง เขตอํานาจของศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธี พิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคําร้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การ ควบคุมมิให้ขัดต่อกฎหมายโดยศาลปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษา การระงับกระบวนวิธีพิจารณาคดี ปกครอง คําพิพากษาและผลของคําพิพากษาในคดีปกครอง การบังคับตามคําพิพากษา ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศด้วย

LA6102 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของประกันภัย ทฤษฎีหลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนา และส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยชั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับหลักการ ใช้การตีความและการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย

LA6103 กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างความผิดอาญา ตามแนวความคิดของประเทศที่ใช้ระบบชีวิลลอร์ และคอม มอนลอร์ วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งการฟอกเงินที่ได้รับจากการประกอบ อาชญากรรม

LA6104 สัญญาและการละเมิดขั้นสูง
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะสัญญา และละเมิด โดยวิเคราะห์จากทางทฤษฎีและแนวคําพิพากษา ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเปรียบเทียบกับ ต่างประเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต

LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขั้นสูง
3 (3-0-6)

สัมมนาประเด็นปัญหาทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิเล็ต ทรอนิกส์และแนวโน้มด้านกฎหมายและนวัตกรรมในหัวข้อที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมายกับศิล ธรรม โดยการใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัยหรือวิธีการอื่น เพื่อนําความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้

LA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (1-4-4)

ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน และการนําเสนอข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและการ เขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนบทความการวิจัยเชิงปริมาณ

LA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (1-4-4)

ความหมายและลักษณะทั่วไปของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการ วิจัยการดําเนินงานวิจัย ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การเก็บและการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบเครื่องมือ การ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi method) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การทําวิจัยแบบผสม (Mix Method) การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ การ เขียนบทความการวิจัยเชิงคุณภาพ

LA8104 นิติปรัชญา
3 (1-4-4)

ศึกษารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีทางนิติศาสตร์ ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทางนิติ ปรัชญา ure Theory of Law) นิติศาสตร์เชิงวิจารย์ (Critical Legal studies) แนวความคิดนิติศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจ (Economical Philosophy) แนวความคิดนิติศาสตร์ เชิงรัฐศาสตร์ (Politcal Philosophy) นิติศาสตร์เชิงสังคม วิทยา (Socialogical Jurisprudence) แนวความคิดด้านความยุติธรรม กับ ศิลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน

LA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3 (1-4-4)

สัมมนาในหัวข้อที่จะนําไปสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อ ดังกล่าว และการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศเพื่อนํามาบูรณาการในการวิจัย โดยจัดทําเป็นรายงานผลการศึกษา ดูงาน

LA9201 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต

LA9202 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด

LA9203 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก