มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน

(ปริญญาเอก)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้นเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการทำในสิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนในสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ 

“C&I มุ่งเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ”

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน

หลักการ และ เหตุผล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้นเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการทำในสิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนในสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ 

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction
  •  

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Curriculum and Instruction)
  •  

การรับรองหลักสูตร

pf 13d8618f 54C86C489570436090AF01A5C1BE6D67

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

8,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 55,000 x 9 งวด)

495,000

บาท

3.

ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้และดุษฎีนิพนธ์

60,000

บาท

รวมทั้งหมด

550,000

บาท

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิจัย : นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

33

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

36

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

69

หน่วยกิต

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

33

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

90

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C

ศึกษาความสําคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพื่อ แสวงหาความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุค ตัวเลข (digital society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูล สารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิชาการ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและ แลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําหรับการวิจัยได้

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการสื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ เหมาะสมกับสาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทักษะการสืบค้นองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย การอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการ บทความ วิจัย และสามารถนําเสนอ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาบังคับ

EDC6101 การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ และหลักการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ปัจจัยความสําเร็จในการนําหลักสูตรไปใช้ การศึกษางานเกี่ยวกับการบริหาร และการใช้หลักสูตร และแนวทางการ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

EDc6102 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

EDC6103 หลักการศึกษา
3 (3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคม วิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและแผนการศึกษา แห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาของไทยในอดีตและปัจจุบัน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาไทย

หมวดวิชาเฉพาะ

EDC8101 สัมมนาความเป็นตรู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3 (1-4-4)

ศึกษาสภาพงานครู บทบาทหน้าที่ ความสําคัญของวิชาชีพครู คุณลักษณะของความเป็นครู มาตรฐาน วิชาชีพครู จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้ และการเป็นผู้นําทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพครู ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู การนําเสนอแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ศึกษา แนวคิด หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของ วิชาชีพ แบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

EDC8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (1-4-4)

ศึกษาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ความหมายและ ลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย การ เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงปริมาณ จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนบทความการวิจัยเชิงปริมาณ

EDC8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (1-4-4)

ศึกษาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ความหมายและ ลักษณะทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทเครื่องมือ การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัย การดําเนินงานวิจัย การเก็บและ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi methocl)การวิจัยเชิง ปฏิบัติการ (Action Research) การทําวิจัยแบบผสม (Mix Method)การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความการวิจัยเชิงคุณภาพ

EDC8104 สัมมนาปรัชญาเชิงศาสตร์และปรัชญาการศึกษา
3 (1-4-4)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเชิงศาสตร์ ความหมาย ที่มา และสถานภาพของญาณวิทยา (Epistemology) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ องค์ประกอบ ของปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) สํานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และสํานักหลังพฤติกรรม ศาสตร์ (Post-behavioralism) ซึ่งเป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและจัดระเบียบความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การบูรณาการองค์ความรู้จากสภาพ บริบทชุมชน ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ เรียนรู้

EDC8105 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (1-4-4)

ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ความรู้หลักการและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ และกระบวนการประกันคุณภาพการ ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาน ศึกษา การ จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับต่างๆ วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบของการประกัน คุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ความสัมพันธ์ของการประกัน คุณภาพภายในและภายนอกสถาน ศึกษา การประเมินมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัดการประเมิน การจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา การประเมินผล การบริหารความเสี่ยง การกํากับและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

EDC8106 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และ การจัดการ 3
(1-4-4)

ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ความรู้ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการ เรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์เพื่อนําผลการประเมินแผนการจัดการ เรียนรู้ไปใช้เพื่อการปรับปรุง ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ระเบียบและการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ การสร้าง และการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพื่อนําไปใช้ในการ พัฒนาผู้เรียน

EDC8107 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
3 (1-4-4)

ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ความรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร าความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประเภทและระดับของหลักสูตร หลักการและแนวคิดพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้เพื่อการจัดการ เรียนรู้ การประเมินหลักสูตรและการวิเคราะห์เพื่อนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

EDC6108 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (1-4-4)

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัด การ ประเมินผล และการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
EDC8109 สัมมนาการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
3 (1-4-4)

ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ความรู้ในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นครู ฝึกทักษะพื้นฐาน ในการฟัง พูด อ่านและเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและการพัฒนา วิชาชีพครู เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษและชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริม วัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นสากล

EDC8110 การปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน
3 (0-120-0)

ศึกษา และสังเกตผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ การจัดทําโครงการบริการ วิชาการ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และทดลองสอนในสถานการณ์จริง การพัฒนา แบบทดสอบ ข้อสอบและ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรู้ การวัดผลและ ประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายกรณี และการพัฒนาตนเองเพื่อ ความเป็นครูมืออาชีพ

EDC8111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3 (0-120-0)

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกอย่างน้อย 1 ระดับชั้น ออกแบบการจัดการเรียนด้วยแนวทาง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกับ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนและ นําไปปฏิบัติการสอน จัดทําโครงการทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ บันทึกผลการเรียนรู้และวิเคราะห์เพื่อจัดทํา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเสนอรายงานผล การจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาการศึกษา

หมวดดุษฎีบัณฑิต

EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และ คําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และ คําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก