มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

Previous slide
Next slide

วิทยาลัยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เชื่อมต่อการเรียนรู้
“ทุกที่.. ทุกเวลา”

จบได้ภายใน 2 ปี

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนผ่านระบบ
E -learning

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอม
เป็นรายเดือน

ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผลเสาร์ อาทิตย์

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Financial businesswomen analyze the graph of the company's performance to create profits and growth, Market research reports and income statistics, Financial and Accounting concept.

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

39 หน่วยกิต
สาขา บัญชี และ การเงิน
สาขา การจัดการ และ ตลาด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000

Digital composite of Books and graduation hat in education library

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

39 หน่วยกิต
สาขา บริหารการศึกษา
สาขา หลักสูตร และ การสอน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
140,000 - 230,000 บาท
(เรียนในที่ตั้ง)

Serious intercultural students reading notes or documents at conference before making speech

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

39 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000

outdoor-health-worker-collecting-sputum-and-saliva-2021-09-04-17-24-18-utc

ปริญญาโท

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

39 หน่วยกิต
สาขา บริหารงานสาธารณสุข
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000

Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books. 3d illustration

ปริญญาโท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

39 หน่วยกิต
สาขา กฎหมายมหาชน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก