มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

Previous slide
Next slide

วิทยาลัยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เชื่อมต่อการเรียนรู้
“ทุกที่.. ทุกเวลา”

จบได้ภายใน 2 ปี

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนผ่านระบบ
E -learning

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอม
เป็นรายเดือน

ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผลเสาร์ อาทิตย์

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Doctor giving a senior woman a vaccination. Virus protection. COVID-2019.

ปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

139 หน่วยกิต
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 198,000 บาท
จบระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา 165,000 บาท

Business meeting. Busy people work in office, top view on wooden table with mobile phones, laptop, tablet and documents papers with diagram, corporate background
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

120 หน่วยกิต
สาขา การจัดการทั่วไป
สาขา การตลาด
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขา อุตสาหกรรมบริหาร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 96,000 บาท

Woman using online banking when checking her brokerage account on tablet compter

ปริญญาตรี

บัณชีบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96,000 บาท

Young speaker in formalwear standing by tribune and talking in microphone while answering questions of audience
ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

120 หน่วยกิต
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 144,000 บาท
จบระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา 96,000 บาท

Law, lawyer attorney and justice concept, Consultation between a male lawyer and client, giving advice and prosecutions about the regarding real estate, report of the important case in the workplace.
ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

132 หน่วยกิต
สาขา นิติศาสตรบัณทิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 162,000 บาท
จบระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา 135,000 บาท

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก