LANGUAGE

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในการดำเนินงานโดยใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ยังขาดแคลน และ เป็นความต้องการของภาคราชการ และ ภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนัก และ เห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน

“การสาธารณสุขเพื่อ “สุขภาวะ” ที่ยั่งยืน”
“Public Health for Sustainable”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

ดังนั้น สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในการดำเนินงานโดยใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ยังขาดแคลน และ เป็นความต้องการของภาคราชการ และ ภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนัก และ เห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :ส.บ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.H.

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2552

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาการสาธารณสุขชุมชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ถ้าเรียนปรับพื้นฐาน

9,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียน (4 ปี) 90,000 บาท/ปี

369,000

บาท

รวมทั้งหมด

378,000

บาท

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (ปีการศึกษาละ 90,000 บาท) โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียด กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้เงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และ ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะไม่ต้องชำระส่วนต่างค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ ที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ถ้าเรียนปรับพื้นฐาน

9,000

บาท

รวมทั้งหมด

9,000

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

CHANGE LANGUAGE