LANGUAGE

นิติศาสตรบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยุ่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่รับผิดชอบ บทบาท ของบุคคลในทุกกิจกรรม และ ทุกระดับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ ความสงบเรียบร้อยในสังคมนิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสาระของกฎหมาย ในส่วนสิทธิหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท ตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ และ รัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ นิติศาสตร์มุ่งศึกษาบทบาทของกฎมาย ทั้งในฐานะที่จะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฏิบัติให้ได้ผลจริง

“นิติศาสตร์มุ่งมั่น สรรค์สร้างความยุติธรรม เลิศล้ำความดีเป็นศรีเวสเทิร์น”

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

คณะนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยุ่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่รับผิดชอบ บทบาท ของบุคคลในทุกกิจกรรม และ ทุกระดับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ ความสงบเรียบร้อยในสังคมนิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสาระของกฎหมาย ในส่วนสิทธิหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท ตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ และ รัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ นิติศาสตร์มุ่งศึกษาบทบาทของกฎมาย ทั้งในฐานะที่จะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฏิบัติให้ได้ผลจริง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

3,500

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

162,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

135,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

165,500

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

138,500

บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ถ้าเรียนปรับพื้นฐาน

3,500

บาท

รวมทั้งหมด

3,500

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

หน่วยกิต

1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

(1.2) กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

2.

หมวดวิชาเฉพาะ

96

หน่วยกิต

(2.1) กลุ่มวิชาบังคับ

84

หน่วยกิต

(2.1.1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

9

หน่วยกิต

(2.1.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง

19

หน่วยกิต

(2.1.3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

6

หน่วยกิต

(2.1.4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

9

หน่วยกิต

(2.1.5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

11

หน่วยกิต

(2.1.6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

13

หน่วยกิต

(2.1.7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

5

หน่วยกิต

(2.1.8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนทางสังคม

12

หน่วยกิต

การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2.2) กลุ่มวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132

หน่วยกิต

CHANGE LANGUAGE