มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(ปริญญาโท)

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

           คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ กระแสวิวัฒนาการของสังคม ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ และ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเพื่อรองรับ และ ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และ การบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

           คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ สร้างสรรค์ และ บูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และ เพื่อให้เป็น

“บริหารรัฐกิจเป็นมิตรปวงชน”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

      กระแสวิวัฒนาการของสังคม ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ และ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเพื่อรองรับ และ ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และ การบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

           คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ สร้างสรรค์ และ บูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และ เพื่อให้เป็น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.P.A.

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

Course Work 1 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยและกระทรวง อุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/ รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

4,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (สามารถแบ่งชำระได้)

140,000

บาท

รวมทั้งหมด

144,000

บาท

รายละเอียด บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้เงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกินปีละ 200,000 บาท และ ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 36,000 บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่างค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ต่อปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ (350,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

(1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และ ทําโครงร่างวิทยานิพนธ์และจัดทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ มี การเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ

24

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

-

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

(2) แผน ข ศึกษารายวิชา และ ทําสารนิพนธ์

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ

24

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

หมวดศึกษาค้นคว้าอิสระ และ สารนิพนธ์

6

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

PA5001 พื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
Non-Credit

ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาระบบสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร เอกชน ในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน

PA5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
Non-Credit

ศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบของภาษาอังกฤษและหลักเกณฑ์ สําหรับแต่ละองค์ประกอบในตํารา ประกอบวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกฟัง และฝึกพูดและเพื่อการสืบค้นและการศึกษา ค้นคว้าจากตําราต่างประเทศ ฝึกอ่านและเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

PA6101 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)

ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งระเบียบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยขั้นตอนของ การวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวางแผนการวิจัย พัฒนาทักษะในการเขียนบทนํา กล่าวถึงความสําคัญ ของปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เป้าหมาย ของการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นวิธีการทางสถิติและการนําเสนอผลการวิจัย โดยเน้นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ

PA6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

ศึกษาลักษณะขององค์การ โครงสร้างองค์การ ทฤษฎีองค์การ แนวความคิดใหม่ในศตวรรษที่ 21 การ ออกแบบองค์การ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองค์การรวมถึงการวางแผน การจัดการองค์การ สมัยใหม่ สายการบังคับบัญชาขององค์การ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิค และการบริหารจัดการ การบริหารงานพัสดุในองค์การการบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการองค์ความรู้และ องค์การแห่งการเรียนรู้ การตรวจสอบภายใน ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม การบริหารความเสี่ยง และ นวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยเน้นการศึกษาเชิงแนวปฏิบัติและกรณีศึกษา ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน

PA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในทุกกระบวนการ การวางแผน การสรรหา ว่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานสัมพันธ์ การประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษา เปรียบเทียบ ในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจขององค์การ จิตสํานึกแห่งคุณธรรม การ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ สหวิทยาการกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ

PA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)

แนวคิดและระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบและความสําคัญของระบบ สารสนเทศในการจัดการธุรกิจภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนวัตกรรมใหม่ๆการจัดการโครงสร้างหน่วยงานสารสนเทศ การนําใน นวัตกรรมใหม่ๆ ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานและการประเมินผลระบบสารสนเทศ

PA6105 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)

ศึกษากรอบแนวความคิดและเนื้อหาทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการบริหารแบบ วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีคลาสสิคแนวใหม่ ทฤษฎีระบบราชการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีการเมืองการบริหาร ทฤษฎีแนวสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีร่วมสมัยอื่นๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ การ บริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหาร ท้องถิ่น ตลอดจนวิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อการบริหาร การพัฒนาเชิงบูรณาการ ปรัชญา การเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระหว่างประเทศ

PA6106 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางเลือกสาธารณะ การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติตามสภาวะการณ์และพัฒนาการของสังคม การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินนโยบายความเป็นไปได้ของ โครงการภายใต้นโยบาย การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ

PA6107 การบริหารการเงินและการคลัง
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารการ คลัง การจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การวิเคราะห์ด้านรายรับและ รายจ่ายของรัฐบาล การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายท้องถิ่น เศรษฐกิขชุมชน ท้องถิ่น การนํานโยบายการเงินและการคลังไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ การบริหารความ เสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ

PA6108 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปัญหาของการพัฒนาในแต่ละด้าน ครอบคลุมถึงการพัฒนาการ บริหาร การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง การพัฒนา เมือง ชนบท และรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารการพัฒนาของประเทศไทย

PA6201 การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์การกําหนดนโยบายของรัฐไปปฏิบัติ การนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ การประเมินผล กระทบจากนโยบายของรัฐ ในแง่ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ รวมทั้ง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของรัฐที่มีผลกระทบ ต่อสังคม คุณภาพการทํางาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน

PA6202 จริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎี หลักการ เนื้อหาด้านจริยธรรม การสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม กรอบ แนวทางในการประพฤติปฏิบัตตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การเป็นผู้บริหาร การเป็นนักการเมืองโดย คํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

PA6203 การพัฒนาและการปรับระบบองค์การ
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีผลกระทบต่อองค์การ การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงองค์การ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ระดับปัจเจกชนและกลุ่ม ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การต่อต้านและวิธีแก้ไข

PA6204 สัมมนาปัญหาการบริหารงานของระบบราชการไทย
3(3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานและพฤติกรรมของหน่วยราชการและข้าราชการไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อนํามาประยุกต์และบูรณาการในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด

PA6205 แนวความคิดเชิงพัฒนา (กรณีศึกษา)
3(3-0-6)

ศึกษาแนวความคิด วิสัยทัศน์ในมิติมุมของด้านต่างๆ ความเป็นไปได้ของความคิดเห็นของบรรดาผู้นํา นักบริหารระดับชาติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รับฟังแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ประเด็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการพัฒนา สังคม

PA6206 การบริหารองค์การเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)

ศึกษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวความคิด ทัศนคติ การบริหาร พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มบุคคลในองค์การ การออกแบบการบริหารองค์การ การบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ โดยขอ ความร่วมมือกับองค์การภาครัฐและเอกชนทําการศึกษา การปฏิบัติงานของคนในองค์การ พร้อมกับวิเคราะห์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์การ เพื่อประยุกต์ความรู้ดังกล่าวปรับปรุงประสิทธิภาพของ องค์การ

PA6207 การบัญชีและการเงินสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางบัญชีสมการบัญชีหลักการของระบบบัญชี งบการเงินความสําคัญของการ บริหารการเงินในองค์การของรัฐ เงินทุนหมุนเวียน งบลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหารการเงินขององค์การธุรกิจ ของรัฐและเอกชน

PA6208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการจัดการสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเทคนิคต่างๆ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนตัวแบบด้านวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยสั่งการในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

PA6209 การวางแผนกลยุทธ์ทางการบริหาร
3(3-0-6)

ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในระดับวิสาหกิจ ระดับภารกิจ และระดับกิจกรรมที่จะสามารถบริหารงาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย มีเสถียรภาพในการบริหาร และสามารถบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ โดยอาศัยการตัดสินใจและวิสัยทัศน์ที่มุ่งอนาคต

PA6210 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
3(3-0-6)

สัมมนาเกี่ยวกับการจัดองค์การและกระบวนการจัดการในด้านต่างๆ ในภาคสาธารณะ ศึกษาปัญหา การกระจายอํานาจ ปัญหาการพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม รวมทั้งการวาง แผนการจัดทางด้านการเงิน การคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลการปฏิบัติการ

PA6211 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
3(3-0-6)

สัมมนาปัญหาการบริหารงานของระบบราชการไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานและ พฤติกรรมของหน่วยราชการไทยในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อนํามาประยุกต์และบูรณาการใน การปฏิบัติ ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ ด้านการเงินและหรือบัญชี

PA6212 บทบาทของประเทศไทยและประเทศอาเซียน
3(3-0-6)

ภูมิหลังการก่อตั้งอาเซียน พัฒนาการการด้านโครงสร้างอาเซียน การเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมของ ไทยในการก่อตั้งและความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับอาเซียน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับประเทศอาเซียน และผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย

PA6213 ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)

การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเหมือน และความแตกต่างของประชาคมอาเซียน ที่สามารถ เชื่อมโยงด้วยระบบการศึกษา การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ กรอบของนโยบายสาธารณะและการเมือง การบริหาร วัฒนธรรมประเพณี และความมั่นคง

PA6214 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคระหว่างอาเซียนกับจีน
3(3-0-6)

การส่งเสริมความช่วยเหลือและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภาคระหว่างจีนกับ อาเซียน ทั้งโครงการที่จีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและที่ร่วมก่อตั้งกับประเทศอาเซียน อาทิเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อ่าวเปยชู (MEC) เขตความร่วมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (MSC) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)

(4.1) วิทยานิพนธ์ (สําหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์)

PA7501 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และ คําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

(4.2) การศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์ (สําหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทํา วิทยานิพนธ์)

PA7502 การศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์
6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และแนะนําจาก คณะกรรมการที่ปรึกษา และเขียนรายงานทางวิชาการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก