มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: สมัครเรียนปริญญาโทควบปริญญาเอก
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปริญญาโท ควบ ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

ขั้นตอนในการสมัครเรียน
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
3. ส่งข้อมูลใบสมัครที่ดาวน์โหลด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก