มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: บัญชีบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

บัญชีบัณฑิต

(ปริญญาตรี)

“BBA, Western U.
มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และ ผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บช.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc

การรับรองหลักสูตร

pf c7b32eaa

หลักสูตรฉบับย่อ คลิก

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

3,500

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

144,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

96,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

147,500

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

99,500

บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี (USD 1000 ต่อภาคการศึกษา)

รายละเอียด บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ ที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามความเห็นชอบของคณบดี

s01001 พลังอํานาจแห่งชาติ
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสร้างพลังอํานาจในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและ สังคมไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้น การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความ สัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง ศาสนา ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง พลังอํานาจแห่งชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของสังคม การเปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วน ร่วมทางการเมือง

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสร้างพลังอํานาจในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและ สังคมไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้น การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความ สัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง ศาสนา ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง พลังอํานาจแห่งชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของสังคม การเปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วน ร่วมทางการเมือง
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ในชีวิต บทบาทหน้าที่ในสังคม การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมในบทบาทที่ตนดํารงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและส่งเสริมการพัฒนาให้ดําเนิน ควบคู่ไปกับจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมจิตสํานึกแห่ง ความรับผิดชอบต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ที่สําคัญ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดําเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจริยธรรมที่พบในสังคมปัจจุบัน

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา มนุษย์กับการแสวงหาความจริงของชีวิต ปรัชญาชีวิต วิเคราะห์หา เหตุผลในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาแนวคิดของหลักศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างผาสุกและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งศึกษา การก่อเกิดวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันเป็น เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

……………………………….

(2) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงความลึกในเชิงความรู้ ความ สมเหตุสมผล ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มี ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเน้นทักษะการ เขียนที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาใน ระดับสูงต่อไป

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)

ศึกษาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยจะเน้นในด้านโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ง่ายๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ประโยคในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นรูปควบคู่ไปกับหลักการอ่านและรูปแบบการอ่านแบบต่างๆ เช่น ข่าว เรื่องสั้น เรื่องยาวและการจับ ใจความ นิสิตจะได้รับการฝึกฝนจนสามารถฟังคําศัพท์และรูปประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ในระดับพื้นฐาน

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EN1001 ศึกษาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยจะเน้นศึกษาโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ที่ลึกซึ้ง เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ประโยคและศัพท์ขั้นสูง พร้อมทั้งเน้นฝึกทักษะในการเขียนประโยคสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ที่ได้ศึกษามา พร้อมทั้งเริ่มฝึกทักษะ ทางด้านการฟังและการพูดประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จากสิ่งที่ได้เรียนมา

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
15 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : EN1002 ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้นิสิตสามารถอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษในเชิง วิชาการและการสื่อสารแบบต่างๆ ของวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหนังสือหรือข้อความทางธุรกิจที่เกี่ยวกับข่าว คราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปประโยคที่ สลับซับซ้อนขึ้นและคําศัพท์ทางวิชาการและวงการธุรกิจในด้านการเขียน ซึ่งนิสิตจะได้รับการฝึกให้เขียนข้อความสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักที่ใช้เพื่อให้การใช้นั้นถูกต้องในสถานการณ์ที่ ต่างกัน นอกจากนี้ยังศึกษาทักษะด้านการฟังและการพูดเพื่อให้มีความสามารถในการสนทนาในหัวข้อและเนื้อหาที่ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใช้ได้ในวงการธุรกิจในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึง การเรียนรู้สํานวนที่ถูกต้องในการสนทนาในโอกาสต่างๆ เช่น การทักทาย การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เพื่อเข้า ทํางาน การเล่าเรื่องสั้นๆ

EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

ชาบังคับก่อน : EN2003 ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนและปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษของคนไทย ตลอดจนแนวทางแก้ไขการเขียน และ การพัฒนาทักษะในด้านการเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาทั้งในด้านตรรกวิทยา ความเชื่อถือได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยเน้นทางด้านธุรกิจและชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกทั้งยังศึกษาความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถติดต่องาน ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝึกฝนทักษะในการเขียนข้อมูลส่วนตัว การเขียนใบ สมัครเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิค การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายติดต่อ ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาหลักการจดข้อความและฝึกการเขียนบันทึกข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไปและคํา บรรยายทั้งจากการฟัง การพูด และการอ่าน พร้อมทั้งฝึกเขียนย่อความ รวมทั้งเน้นฝึกฝนทักษะในการอ่านสิ่งตีพิมพ์ ต่างๆ การเขียนจดหมายสั่งซื้อ รวมถึงการเขียนสรุป การสัมภาษณ์ การรายงานปากเปล่าจากรายงานที่สรุปจาก สิ่งพิมพ์ต่างๆ และการสนทนาทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ

……………………………….

(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามความเห็นชอบของคณบดี

MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการ ความคิดทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน การคํานวณ พื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การนําวิธีพื้นฐานมาใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยนําหลักการทางคณิตศาสตร์มา ประยุกต์ ได้แก่ เซต สมการ สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐานและความมีนัยสําคัญ การถดถอย สหสัมพันธ์ คณิตศาสตร์การเงิน และการคํานวณภาษีเงินได้

SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักการและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึง ปัจจุบัน บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ สสาร ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ เทคโนโลยีพลังงาน การสื่อสาร และ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม มนุษย์และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้ ขั้นตอนการค้นคว้า การนําเสนอสารสนเทศ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การจัดหมู่หนังสือ บัตรรายการ หนังสืออ้างอิง ดรรชนี หลักเกณฑ์และวิธีการสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและการจดบันทึก ข้อความเพื่อนํามาเรียบเรียงรายงานวิชาการ รูปแบบของรายงาน และการเขียนรายงานอ้างอิง รวมถึงจริยธรรมของ ผู้ใช้สารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 36 หน่วยกิต

AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-6)

ศึกษากรอบแนวความคิด มาตรฐานรายงานทางการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของ การบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชีวงจรบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงินของกิจการบริการ ขายสินค้าและผลิต สินค้า การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ระบบเงินสดย่อย งบต้นทุนการผลิต ระบบใบสําคัญ ศึกษา บทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อบังคับทางบัญชี และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

BU2101 การภาษีอากร
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน วิธีการ ประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี รวมถึงศึกษาผลกระทบทางภาษีที่มีต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงาน

Co1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ หลักการทํางานพื้นฐาน การจัดการความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ ที่มีต่อองค์กรและธุรกิจของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบข่าวสารข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม ผู้ผลิต และพฤติกรรมของรัฐในโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดต่อกิจกรรมทางธุรกิจ การ ออม การลงทุน การจ้างงาน ระดับราคา การเงิน และการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ เงินฝืด ดุลการค้า ดุลการเงิน และบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่กระจาย ผู้ผลิตและผู้บริโภค และศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

FI2101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาขอบเขต บทบาท และหน้าที่ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงิน ของผู้บริหาร ฝ่ายการเงิน รวมถึงเป้าหมาย และความสําคัญของการจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินขั้นพื้นฐาน จากงบการเงิน การจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดหาแหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของธุรกิจ

LA2101 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนินการและการเลิกกิจการสําหรับห้าง หุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงกฎหมาย เอกเทศสัญญาที่สําคัญบางเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีองค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของการจัดองค์การ หน้าที่ของการบริหารทรัพยากร มนุษย์และการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การจูงใจ การ สื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานในองค์การ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของการจัดการทรัพยากร มนุษย์โดยครอบคลุมกระบวนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การธํารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติงาน มาตรฐานระดับสูงอย่างมืออาชีพ และศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

MG4102 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การจัดองค์การเพื่อการผลิต หน้าที่ของงานด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการวางแผนการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

ศึกษาถึงการนําเอาความรู้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการกําหนดนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการดําเนิน ธุรกิจ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งต้องคํานึงถึงการเงิน การตลาด การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี กําหนดกลยุทธ์ ดําเนินกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของธุรกิจที่เป็นอยู่ และ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระหว่างประเทศ

MK2101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ สิ่งแวดล้อม แรงจูงใจ พฤติกรรมของ ผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด การตลาดบริการ ศิลปะการขาย การตลาด ดิจิทัล การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดอุตสาหกรรม การตลาดภายในประเทศ ต่างประเทศ และจริยธรรมทาง การตลาด

ST3101 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ โดยศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประเมินค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความ แปรปรวน ฟังก์ชั่น ความชันของส่วนโค้ง สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น สัมพันธ์กับการดําเนินธุรกิจ การนําสถิติและ คณิตศาสตร์มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ การนําวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใช้การการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทาง ธุรกิจ และการวิจัย

BU3103 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

ศึกษาลักษณะแนวคิดกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของหลักการบริหารจัดการที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ หน้าที่ควรรับผิดชอบที่ถูกต้อง ความ ชื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะ องค์กรหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างจิตสํานึกที่ดี ความ รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้จัดจําหน่าย ผู้จําหน่าย พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การให้คําปรึกษา วิธีการแก้ไขและชี้แนะการจูงใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง การใช้จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ ประกอบวิชาชีพ รวมถึงผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารงาน

………………………….

(2) กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียน 33 หน่วยกิต

AC2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 ศึกษาแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลักการและวิธีการที่ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา การตีราคา การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย ทางการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการตีความและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

AC2204 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 ศึกษาหลักการและวิธีการที่ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจําแนกประเภท ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนินการและการเลิกกิจการสําหรับห้างหุ้นส่วน บริษัท จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงศึกษากฎหมายเอกเทศสัญญาที่สําคัญบางเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ ระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานการเงินระหว่างประเทศ (IFRSS) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภท หนี้สินและส่วนของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การตีราคา การแสดงรายการและ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจัดตั้ง การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ กําไรต่อหุ้น การจัดสรรกําไรสะสม เงินปันผลและเงินสํารองต่างๆ การเลิกกิจการและการชําระบัญชี การจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรับการปรับ โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

AC3205 การบัญชีขั้นสูง 1
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC2203 และ AC2204 ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSS) ที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าต่างๆ การ บัญชีของการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชําระและสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนและกิจการที่ไม่แสวงหากําไร การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด จัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ งบการเงินระหว่างกาล

C3206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 และ Co1101 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของข้อมูลทางการบัญชี ในการประยุกต์ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี ชนิดของข้อมูล หลักการและส่วนประกอบของวงจรข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การ วิเคราะห์และการวางระบบระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการนําข้อมูลทางบัญชีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ ระบบระบบสารสนเทศในการบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงาน ทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโครงสร้างและวิธีการจัดทํารายงานการดําเนินงานขององค์กร เพื่อใช้ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งรวมถึงสารสนเทศที่ต้องการในการตัดสินใจทางการเงิน การวัดผลที่สําคัญของบทบาท ของสารสนเทศทางการบัญชีในการสนองความต้องการเหล่านี้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

AC3207 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BU2101 ศึกษาแนวคิดกฎหมายข้อบังคับที่กํากับดูแลที่มีรูปแบบต่าง ๆ และความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การ รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นภาษี รวมทั้งการจัดทํารายงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร รวมถึงการ วางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี การหนีภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

AC3208 การบัญชีต้นทุน 1
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายและองค์ประกอบของต้นทุน การ ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน มาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ของเสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก ที่มีความสําคัญต่อกิจการ เช่น ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีมาตรฐานต้นทุนฐานกิจกรรม การบริหารสินค้าคงเหลือและการจัดทํา งบประมาณและการพยากรณ์

AC4209 การบัญชีต้นทุน 2
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC3208 ศึกษาการใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไรการงบประมาณและการวิเคราะห์ผลต่าง การ กําหนดราคาโอน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน และตัวผลักดันต้นทุน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์ มาตรฐาน การจัดทํารายงานที่ผู้บริหารกิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแข่งขันและการเจริญเติบโตของ กิจการ หลักการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ

AC4210 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC2203 และ AC2204 ศึกษาแนวคิด และมาตรฐานการสอบบัญชีสําหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ขอบเขตและวิวัฒนาการของ การสอบบัญชี สถาบันของวิชาชีพสอบบัญชี กฎหมายและข้อบังที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน สอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี หลักและ เทคนิคของการสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนและควบคุมการตรวจสอบภายใน ประเมินความ เสี่ยงและพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบในการสอบบัญชีและประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติงานการสอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี การ ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย สรุปผลการตรวจสอบ การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทําการของผู้สอบบัญชีรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการ สอบบัญชี และมาตรฐานสอบบัญชี

AC4211 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC2203 และ AC2204 ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSS) ที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าต่างๆ การ บัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การจัดทํางบกระแสเงินสด การบัญชีสําหรับเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การจัดทํางบการเงินรวม การแสดงรายการงบการเงินรวม ซึ่งรวมทั้งงบกระแสเงินสด รวม การบัญชีสําหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

FI3202 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)

3 (3-0-6) Financial Analysis and Reporting วิชาบังคับก่อน : AC2203 และ AC2204 ศึกษารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี แนวความคิดและหลักการในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการ บัญชีที่แตกต่างกัน วิเคราะห์งบการเงิน เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทาง การเงิน การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวดิ่ง การเคลื่อนไหวของเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนขององค์การ และการ วิเคราะห์กระแสเงินสด และวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้สําหรับการ ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว

AC4213 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AC1101 ศึกษาการกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภาพภายใน การควบคุม ภายในตามแนวคิดของ COS0 การจัดการความเสี่ยงขององค์การ (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิด ของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ภายใน และควบคุมภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และการบริหาร ตรวจสอบภายใน โดยเน้นในเรื่องของการควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการประเมินการ ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการจัดทํารายงานและติดตามผล รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ ที่รวมถึงความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงและการสืบการฉ้อโกง และการ ทุจริต

………………………….

(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกรายวิชาสัมมนาอยางน้อย 3 หน่วยกิต และเลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ ตาม ความเห็นชอบของคณบดี

AC3301 ทฤษฎีการบัญชี
3 (3-0-6)

ศึกษาแนวความคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี วิวัฒนาการของวิชาการบัญชี และสถาบันซึ่ง กําหนดมาตรฐานทางการบัญชีของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่สําคัญทางวิชาการบัญชี แนวความคิดในการวิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย และวัดผลการดําเนินงานของ กิจการเพื่อวัดฐานะทางการเงินของกิจการ

AC3302 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีทางการบัญชี และการแสดงรายงานทางการเงินของธุรกิจที่ดําเนินกิจการระหว่างประเทศ อันจะมีผลเนื่องจากระบบอัตรา แลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อที่ผันแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศ

AC3303 การวางแผนและควบคุมกําไร
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักและวัตถุประสงค์ของการวางแผนกําไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของฝ่ายบริหาร การ ควบคุมกําไรให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมปัจจัยการผลิต การจําหน่าย การดําเนินงานด้าน การเงินของกิจการ โดยการจัดทํางบประมาณ การรายงานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ เทคนิคต่างๆ ในการจัดทํางบประมาณ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวน การในการจัดทํางบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ วางแผนและการควบคุม การวัดผลการดําเนินงาน และวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐาน และการเก็บรักษาสินทรัพย์ของ ธุรกิจ

AC3304 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)

ศึกษาลักษณะรูปแบบของการบัญชีสําหรับกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ การบัญชีและการควบคุมภายใน เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของรายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทาง การเงินของกิจการนั้น ๆ ได้แก่ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเกษตร กิจการโทรคมนาคมธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถาบันการเงิน บัญชีสหกรณ์ การบัญชีมรดก และทรัสตี รวมถึงการบัญชีของรัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ

AC4305 การสัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงประเด็นปัญหาทางการบัญชีการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนั้นยังจะได้ศึกษาถึงหลักการบัญชี ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือทาง การเงิน หัวข้อหรือเนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาและสถานการณ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึง การตีความของรายงานทางการเงินต่างๆ

AC4306 การสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การนําเสนอ ประเด็นสําคัญทางบัญชีตามสภาพปัจจุบันการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

AC4309 การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เทคนิคและปัญหาในการวางแผนภาษีอากร เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดีสําหรับผู้ประกอบการโดยทั่วไป ตลอดจนบทบาท ของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ

AC4312 การสัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)

ศึกษาหลักการและปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการสอบบัญชี โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วในการ ตรวจสอบปัญหาและเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในการสอบบัญชี บทบาทของสถาบันต่างๆ ที่มีต่อการกําหนด มาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศไทย กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชีปัญหามาตรฐานการสอบ บัญชีในประเทศไทยเน้นการใช้กรณีศึกษาในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวางแผนและการตรวจสอบ การใช้เทคนิคในการตรวจสอบบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์ รวมถึงการสอบบัญชีในสถานการณ์ที่มีปัญหา เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้

AC4313 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่อน AC4210 และAC3206 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน สภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศเทคนิคการ ตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี

AC4314 การจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้าง ส่วนประกอบ ชนิดของข้อมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามระบบและวิธีการทางบัญชี ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล

AC4315 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่อน Co1101 องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทางการบัญชีในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและการนํามาติดตั้งใช้ งาน โดยฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

AC4316 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน AC3206 การรักษาความปลอดภัย การสร้างระบบ การควบคุม และการประกันคุณภาพของระบบสารสนเทศ แผนการจัดการ และแนวโน้มของระบบสื่อสารข้อมูลในธุรกิจ

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจํานวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณบดี

BUS4320 สหกิจศึกษา
6 (0-36-18)

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาของนิสิต โดยเนินการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชากับการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้นิสิตจะต้องผ่านการฝากงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ปกติ และจะต้องได้รับรองจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก