มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ปริญญาโท)

บัณฑิตวิทยาลัย

     บัณฑิตวิทยาลัย กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจึงได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนําความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

“MBA, Western U. มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักการ และ เหตุผล

           

กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจึงได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนําความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักสูตรฉบับย่อ คลิก

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

Course Work 1 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยและกระทรวง อุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/ รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

4,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (สามารถแบ่งชำระได้)

140,000

บาท

รวมทั้งหมด

144,000

บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติระดับปริญญาโท (USD 1500 ต่อภาคการศึกษา)

รายละเอียด บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต และ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน / ถ้าเรียนปรับพื้นฐาน

3,500

บาท

รวมทั้งหมด

3,500

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

(1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และ ทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ จัดทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ มี การเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ การเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ

24

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

-

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

(2) แผน ข ศึกษารายวิชา และ ทําสารนิพนธ์

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ

24

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

หมวดศึกษาค้นคว้าอิสระ และ สารนิพนธ์

6

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

BA5001 พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ
N/C

ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของการดําเนินงานทางธุรกิจ ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจและ สิ่งแวดล้อม ธุรกิจประเภทต่างๆ ศึกษาองค์กรธุรกิจ การจัดองค์กรและการบริหารงานด้านธุรกิจ ตลอดจน องค์ประกอบต่างๆ เพื่อการดําเนินการและการประกอบกิจการด้านธุรกิจ เช่น การบัญชี การเงิน การผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

BA5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
N/C

ศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบของภาษาอังกฤษและหลักเกณฑ์ สําหรับแต่ละองค์ประกอบในตํารา ประกอบวิชาที่เรียนศึกษาภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกฟัง และฝึกพูดและเพื่อการสืบค้นและการศึกษา ค้นคว้าจากตําราต่างประเทศสามารถอ่านและเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษได้

หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต

BA6101 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-4-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการวิจัย การ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติและการแปลความหมายข้อมูล การเสนอรายงานการวิจัย การกําหนดหัวข้อ การวิจัย การแปลความหมายของผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ จริยธรรมใน การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย

BA6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการจัดการ ประกอบด้วย ลักษณะองค์การ ทฤษฎีผู้นํา ทฤษฎีการจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองค์การ รวมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเน้นถึงการศึกษา เชิงแนวปฏิบัติและกรณีศึกษา

BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ แนวความคิดการบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดหา ประเมิน พัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การเก็บรักษาและใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม จุดมุ่งหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหา การ จัดการพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองค์การ

BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อจัดการเรียนรู้โดยอาศัยหลักการจัดเก็บ ข้อมูลและประมวลผล ทั้งด้วยเครื่องหรือด้วยมือ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและการพัฒนาระบบข้อมูลที่มี ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางเทคนิค และการควบคุมจัดการรวมถึงการ สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการยุคใหม่ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

BA6105 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)

ศึกษาการตลาดในศตวรรษที่ 21 การปรับตัวทางการตลาดสู่เศรษฐกิจใหม่ การสร้างความพอใจ การ รักษาลูกค้า การวางแผนกลยุทธ์ การรวบรวมสารสนเทศ การวัดอุปสงค์ของการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตลาด ผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ซื้อ ตลาดธุรกิจ พฤติกรมการซื้อ การแข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด เป้าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาด การสร้างความแตกต่างข้อเสนอทางการตลาด โดยผ่านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดระดับโลก การกําหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การออกแบบ การจัดการเครือข่ายคุณค่าช่องทางการตลาด การจัดการค้าปลีก ค้าส่ง การกระจายสินค้า การสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร การจัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดการทีมขาย ตลอดจน ความพยายามทางการตลาดโดยรวม โดยเน้นการศึกษาเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจของ องค์กร สภาพแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ และประยุกต์ใช้กับความรู้ในแขนงต่างๆ โดยนํามากําหนดกลยุทธ์ นโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยเน้นถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษา

BA6106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสภาพแวดล้อม ต่อการทําธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกิจระหว่าง ประเทศในด้านการตลาดระหว่างประเทศ การผลิต การเงินระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ บทบาทของรัฐบาลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการเงินและการบัญชี

BA6107 การวิจัยทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)

ศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนําข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารทางด้านต้นทุนการ ผลิต การจัดทํางบประมาณ เพื่อการวางแผน การควบคุม และการทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน รวมไปถึงการ วิเคราะห์งบการเงิน ปัญหาทางการเงินขององค์การธุรกิจ วิเคราะห์หลักการและวิธีวางแผนการบริหารการเงิน การ จัดการด้านการเงินเชิงกลยุทธ์ การจัดหาและจัดสรรเงินทุน โครงสร้างระบบการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ บัญชีและการเงิน

BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)

ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจขององค์การ สภาพแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ และประยุกต์ใช้กับความรู้ใน แขนงต่างๆ โดยนํามากําหนดกลยุทธ์ นโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยเน้นถึง การศึกษาเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษา

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

BA6201 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

ศึกษากรณีโดยวิเคราะห์โอกาสการขยายตัว การแข่งขันและการดําเนินการทางการตลาดโลก วิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดการตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทและความสําคัญของตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ บริหารงานการค้า การส่งออก การพัฒนาตลาด ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

BA6202 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)

วิเคราะห์พฤติกรรมและสิ่งจูงใจผู้บริโภคในแง่มุมของการเรียนรู้ การรับรู้ของผู้บริโภคทางพฤติกรรม ศาสตร์ รวมถึงอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การกําหนดกลยุทธ์และการประสมทาง การตลาด

BA6203 การพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ การปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในองค์การ การ วิเคราะห์ปัญหา การเปลี่ยนแปลงองค์การ

BA6204 สัมมนาการตลาด
3(2-4-6)

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางด้านการตลาด โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดที่มีประสบการณ์สูง ร่วมการอภิปรายกรณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาการตลาดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการบริหารธุรกิจ

BA6205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
3(2-4-6)

สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารองค์การและการจัดการ การประยุกต์ทฤษฎีองค์การมาใช้ปรับปรุงและ พัฒนาองค์การ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญด้านการบริหารองค์การ รวมทั้งด้านการตลาด มีการจัดผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านบริหารธุรกิจ

BA6206 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
3(2-4-6)

สัมมนาเกี่ยวกับด้านการเงินของธุรกิจ นโยบายทางการเงิน ระบบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน วิเคราะห์ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับด้านการเงินและการบัญชี

BA6207 การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร
3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีบัญชีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีทางการบัญชี และการ แสดงรายงานทางการเงินของธุรกิจที่ดําเนินกิจการระหว่างประเทศอันจะมีผลเนื่องจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนและ อัตราเงินเฟ้อที่ผันแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ศึกษาระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการจัดเก็บภาษี ข้อตกลงระหว่างประเทศและภาพพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บภาษีการค้าและนโยบายการแก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ําซ้อน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจระหว่างประเทศ

BA6208 การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)

ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ภายในแนวทางการตรวจสอบภายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และการบริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายในหลักการและความสําคัญของการควบคุมภายในเพื่อช่วยในการบริหารงานของการตรวจสอบภายในการ สรุปผลรายงานและติดตามผล

BA6209 การสอบบัญชี
3(3-0-6)

ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการของการสอบบัญชี สถาบันของวิชาชีพสอบบัญชี มารยาทของผู้สอบ บัญชี หลักฐานและเทคนิคการสอบบัญชี การวางแผนและควบคุมการตรวจสอบ ลักษณะและชนิดของกระดานทําการ ของผู้สอบบัญชี

BA6210 สัมมนาระบบสารสนเทศการบัญชี
3(2-4-6)

สัมมนา อภิปราย ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจประเภท ต่างๆ กระบวนการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบ สารสนเทศทางการบัญชี

BA6211 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
3(2-4-6)

สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารองค์การและการจัดการ การประยุกต์ทฤษฎีองค์การมาใช้ปรับปรุงและ พัฒนาองค์การ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญด้านการบริหารองค์การ รวมทั้งด้านการตลาด มีการจัดผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านบริหารธุรกิจ

BA6212 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
3(2-4-6)

สัมมนาเกี่ยวกับด้านการเงินของธุรกิจ นโยบายทางการเงิน ระบบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน วิเคราะห์ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับด้านการเงินและการบัญชี

BA6213 การจับกลุ่มทางเศรษฐกิจและอาเซียนศึกษา
3(3-0-6)

ทฤษฎีของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มตลาดร่วมยุโรป รวมถึงการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญต่อ อาเซียน และเอเชีย

BA6214 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

ทฤษฎีการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงิน ตลาดปริวรรต เงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ บริหารความเสี่ยงทางการเงิน สัญาล่วงหน้าเงินตราและตรา สารสิทธิเงินตรา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประเภทธุรกรรมการค้า การระดมเงินจากตลาดหนี้ระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ

BA6215 ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)

การอยู่รวมกันบนพื้นฐานของความเหมือนและความแตกต่างของประชาคมอาเซียนที่สามารถเชื่อมโยง ด้วยระบบการศึกษาการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหารธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบาย สาธารณะและการเมือง การบริหาร วัฒนธรรมประเพณี และความมั่นคง

หมวดวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)

BA7501 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับ ดูแล และ คําแนะนําคณะกรรมการที่ปรึกษาและดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์ (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

BA7502 การศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์
6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ โดยได้รับอนุมัติ กํากับ ดูแล และแนะนําจาก คณะกรรมการที่ปรึกษาและเขียนรายงานทางวิชาการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก