มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

Previous slide
Next slide

วิทยาลัยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เชื่อมต่อการเรียนรู้
“ทุกที่.. ทุกเวลา”

จบได้ภายใน 3 ปี

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอม
เป็นรายเดือน

ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผลเสาร์ อาทิตย์

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก
ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการภาครัฐ และ เอกชน,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตร และ การสอน

Judge gavel, scales of justice and law books in court

ปริญญาเอก

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย นักวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นิติกร นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักการเมืองทั้งในประเทศ และ ระดับท้องถิ่น

businessman-working-2021-08-30-08-39-26-utc

ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และ การบริหารการประกันภัย รวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และ นักวิจัยในสาขานั้นๆ

Businessman, administrator, financial audit and secretary making reports, calculating balance. Income audit service within audit concept.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน

เมื่อสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล และ การวางแผน

Cropped image of business people writing uring meeting in office, copy space

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแลและการวางแผน

Business executive signing a contract with ink pen with bright sunlight in background.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และ นักวิจัย และ สามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล และ การวางแผน

Doctor filling syringe with medication, closeup. Vaccination and immunization. Selective focus. Vaccine.

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบาย และ แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐ และ เอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และ นักวิจัย และ สามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล และ การวางแผน

Teacher With Group Of Mature Adult Students In Class Sit Around Table And Work In College Library

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ การสอน

เมือสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอน ผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ทีปรึกษา อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน นักวิชาการและนักวิจัยด้านการศึกษา

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก