มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน

(ปริญญาเอก)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน

     กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
       บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลายพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการยุคใหม่ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

Teeth are Always in Fashion

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และ เอกชน

หลักการ และ เหตุผล

     กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
       บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลายพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการยุคใหม่ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
  •  

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Public and Private Management)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Public and Private Management)
  •  

การรับรองหลักสูตร

pf 13d8618f 54C86C489570436090AF01A5C1BE6D67

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1.

ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

8,000

บาท

2.

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 55,000 x 9 งวด)

495,000

บาท

3.

ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้และดุษฎีนิพนธ์

60,000

บาท

รวมทั้งหมด

550,000

บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติระดับปริญญาเอก (USD 2000 ต่อภาคการศึกษา)

โครงสร้าง และ องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย

การศึกษาในแผนนี้นิสิตต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ ไปกับการสัมมนาทางวิชาการภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดย

แบบ 1.1

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

48

หน่วยกิต

แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

-

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

72

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

72

หน่วยกิต

(2) แผน 2 ศึกษารายวิชา และ ทำวิจัย

นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย

แบบ 2.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

36

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

51

หน่วยกิต

แบบ 2.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

18

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

15

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวมทั้งหมด

81

หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
Non-credit

ศึกษาความสําคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:IT) เพื่อแสวงหา ความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (digital Society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual Society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษา รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําหรับ การวิจัยได้

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Non-credit

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการสื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมกับ สาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทักษะการสืบค้นองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย การอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และสามารถนําเสนอ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาบังคับ

ให้นิสิตที่เลือกศึกษาแบบ 2.2 เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของกรรมการ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

PP6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)

ศึกษาลักษณะองค์การ ทฤษฎีผู้นํา ทฤษฎีการจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองค์การ รวมถึง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเน้นถึง การศึกษาเชิงแนวปฏิบัติและกรณีศึกษา

PP6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษาความ คล้ายคลึงและความแตกต่าง ในส่วนของการวางแผน จัดการประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดมนุษย์นิยม และมนุษย์สัมพันธ์ และการเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ไว้กับองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ธุรกิจขององค์การ จิตสํานึกแห่งคุณธรรม กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สหวิทยาการ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบทบาทของการบริหารทรัพยากร มนุษย์ในองค์การ

PP6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

แนวคิดและระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบและความสําคัญของระบบสารสนเทศ ในการจัดการธุรกิจภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการโครงสร้าง หน่วยงานสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานและการประเมินผลระบบสารสนเทศ

PP6106 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน การกําหนดนโยบายและการนํา นโยบายไปปฏิบัติตามสภาวะการณ์และพัฒนาการของสังคม

PP6107 การบริหารการเงินและการคลัง
3 (3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารการคลัง การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การนํานโยบายการเงินและการคลังไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ

PP6108 การบริหารการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

ศึกษาความหมายของการบริหารการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและปัญหาของการพัฒนาในแต่ละด้าน ครอบคลุมถึงการพัฒนาการบริหาร การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทาง การเมือง การพัฒนาเมือง ชนบท และรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารการพัฒนาของ ประเทศไทย โดยศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจขององค์การ สภาพแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ และประยุกต์ใช้กับความรู้ใน แขนงต่างๆ โดยนํามากําหนดกลยุทธ์ นโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

หมวดวิชาเฉพาะ

PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสาธารณะสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจ โดยให้ ความสําคัญในทฤษฎีและกระบวนทัศน์ต่างๆ เช่น การจัดการนิยม (Managerialism) ประชารัฐ (Participatory State) ห่วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ และองค์การสาธารณะ (Innovative human Capital management And public organizations) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)จริยธรรมทางการบริหาร (Ethics for Administration)และทฤษฎีการจัดการอื่นๆ ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการ (Strategic Model) และเทคนิคในการจัดการ (Tactical Model)

PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (1-4-4)

ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน และการนําเสนอข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและการ เขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนบทความการวิจัยเชิงปริมาณ

PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (1-4-4)

ความหมายและลักษณะทั่วไปของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการ วิจัยการดําเนินงานวิจัย ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การเก็บและการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบเครื่องมือ การ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi method) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การทําวิจัยแบบผสม (Mix Method) การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ การ เขียนบทความการวิจัยเชิงคุณภาพ

PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3 (1-4-4)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ความรู้และการแสวงหาความรู้ในมุมมองเชิงปรัชญา ความรู้และ องค์ประกอบของความรู้ ภววิทยากับวิธีวิทยากับการแสวงหาความรู้ ปรัชญาความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความรู้ แนว ทางการแสวงหาความรู้ปฏิฐานนิยม /สัจนิยม/การตีความ) กลวิธีในการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ (กลวิธีแบบอุปนัย Inductive Strategy/กลวิธีแบบนิรนัย Deductive Strategy/กลวิธีแบบปฏินัย Retroductive Strategy/กลวิธีแบบอวนัย Abductive Strategy) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ องค์ประกอบ ของปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) สํานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และสํานักหลังพฤติกรรมศาสตร์ (Post-behavioralism) ซึ่งเป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและจัดระเบียบความรู้ด้าน สังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และ หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อนําไปสู่การสร้างและการพัฒนาทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์

PP8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3 (1-4-4)

สัมมนาในหัวข้อที่จะนําไปสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อ ดังกล่าว และการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศเพื่อนํามาบูรณาการในการวิจัย โดยจัดทําเป็นรายงานผลการศึกษา

หมวดดุษฎีบัณฑิต

PP9201 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด

PP9202 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด

PP9203 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก